Privacyverklaring CA Auto Bank

Deze privacyverklaring beschrijft hoe CA Auto Bank, Belgisch bijkantoor van CA Auto Bank S.p.A – Belgisch bijkantoor (hierna: “CA Auto Bank”), persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, rekening houdend met de toepasselijke wetgeving.

Persoonsgegevens omvatten alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Het gaat om informatie die redelijkerwijs kan worden herleid tot een individu.

1. BEHEERDER VAN DE GEGEVENS EN VERWERKERS

CA Auto Bank (Herrmann-Debrouxlaan 54, 1160 Oudergem), Belgisch bijkantoor van CA Auto Bank S.p.A., Corso Orbassano 367, Turijn, Italië, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens. De bevoegde persoon is de Chief Executive Officer.

De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door andere verwerkers, onder wie externe dienstverleners, maar alleen voor specifieke doeleinden.

2. DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

2.1. CA Auto Bank kan op verschillende manieren persoonsgegevens verkrijgen:

 • wanneer u ons zelf uw gegevens verstrekt bij het afsluiten van een overeenkomst, al dan niet via een werkgever of diens wagenparkbeheerder, een concessiehouder of een tussenpersoon;
 • wanneer u gebruikmaakt van onze producten of diensten of wanneer u contact met ons opneemt en ons zo direct of indirect bepaalde gegevens verstrekt;
 • wanneer u ons toestaat om bepaalde gegevens over uw interesses, gedrag en voorkeuren op te slaan;
 • via databanken die door officiële autoriteiten worden bijgehouden in het kader van de bestrijding van overmatige schuldenlast, hebben we ook toegang tot gegevens met betrekking tot uw totale schuldenlast;
 • via derden, zoals kredietcentrales, diensten voor fraudebestrijding of gegevensmakelaars.

2.2. De gegevens die direct of indirect aan ons worden verstrekt, zijn in bepaalde gevallen verplicht, wat bij het verzamelen van de gegevens wordt aangegeven. Indien die verplichte gegevens niet aan ons worden meegedeeld, dan zullen wij niet in staat zijn om de gevraagde dienst te leveren, de overeenkomst af te sluiten of onze contractuele verplichtingen na te komen.

2.3. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een overeenkomst.

Als u een overeenkomst afsluit met CA Auto Bank, dan kan die laatste volgende persoonsgegevens van u nodig hebben:

 • a. naam, postcode en adres;
 • b. contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadressen);
 • c. geboortedatum;
 • d. geslacht;
 • e. financiële informatie (informatie over de bankrekening, financieringsaanvragen, offertes, facturen, loonbrieven in het geval van particulieren, jaarverslag in het geval van professionals, kredietinformatie van de CKP);
 • f. kopie van een identiteitsbewijs;
 • g. voorkeur betreffende de concessiehouder of servicepartner;
 • h. klantnummer(s);
 • i. rijksregisternummer;
 • j. uw gezinssamenstelling, financiële situatie (inkomsten, lasten, andere lopende kredieten …), beroepssituatie (werknemer, functie, aantal dienstjaren), uw bankgegevens, waaronder een kopie van de bankkaart.

2.4. Naast bovengenoemde persoonsgegevens verwerkt CA Auto Bank in het kader van de uitvoering van een overeenkomst waarvan u deel uitmaakt of de levering van een dienst ook nog volgende gegevens, die als persoonsgegevens (kunnen) worden omschreven:

 • a. het chassisnummer en het model van het voertuig;
 • b. de kentekenplaat van het voertuig;
 • c. een overzicht van alle vorige en huidige eigenaars van het voertuig (inschrijvingsgegevens);
 • d. andere gegevens die relevant zijn voor de desbetreffende overeenkomst.
 • e. geolocatiegegevens: de voertuigen zijn uitgerust met systemen die het mogelijk maken om de positie van het voertuig bij diefstal of kaping van het voertuig geografisch te lokaliseren, of om nuttige informatie te verkrijgen voor de reconstructie van een door de gebruiker of de verzekeringsmaatschappij gerapporteerd ongeval. verband houden, of voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, inclusief die van fiscale of boekhoudkundige aard, of tot slot voor de bescherming van alle rechten voor de bevoegde rechtbanken, evenals de nakoming van wettelijke en regelgevende verplichtingen die voortvloeien uit Europese wetgeving, of aanbevelingen van de autoriteiten en toezichthouders.

2.5. Als u gebruikmaakt van de diensten van CA Auto Bank of u hebt contact met ons, dan kunnen wij in het kader van onze dienstverlening – naargelang uw precieze gebruik daarvan – volgende gegevens verwerken:

 • a. de gegevens met betrekking tot uw gebruikte apparaten, met name een MAC-adres, of een IP-adres of andere nummers;
 • b. uw communicatie- en andere voorkeuren;
 • c. gegevens die wij associëren met bepaalde modellen, bijvoorbeeld een status in het profiel dat wij van u opstellen op basis van uw consumptiegedrag (bijvoorbeeld hoe vaak u onze website bezoekt, een aankoop doet of een dienst koopt);
 • d. uw surfgedrag op basis van onze eigen vaststellingen of cookies (zie ook artikel 6 van deze privacyverklaring);
 • e. gegevens met betrekking tot de tevredenheid van de klanten;
 • f. gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze klantenservice.

3. RECHTSGRONDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op basis van volgende rechtsgronden:

 • toestemming;
 • uitvoering van een overeenkomst met u;
 • wettelijke verplichting;
 • bescherming van uw vitale belangen en die van een andere natuurlijke persoon;
 • een gerechtvaardigd belang van CA Auto Bank of een derde.

Gerechtvaardigde belangen zijn onder meer: beoordeling van de solvabiliteit, fysieke bescherming, preventie (van fraude), IT-beheer en -bescherming, onderzoek en analyse van onze eigen producten of diensten, bedrijfsbeleid, juridische zaken en intern (centraal) management.

De wettelijke verplichtingen van CA Auto Bank hebben met name betrekking op de beoordeling van de solvabiliteit van de klant, de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en de bestrijding van belastingfraude.

4. DOELEINDEN VAN ONZE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

4.1. CA Auto Bank verwerkt uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden. De letter achter elk doeleinde komt overeen met de respectieve rechtsgrond in artikel 3 van deze privacyverklaring.

 • a. De klantrelatie enerzijds tussen u en CA Auto Bank opbouwen en onderhouden, maar anderzijds ook die met de importeur van uw voertuig met wie wij samenwerken en die met de concessiehouders of tussenpersonen in hun distributienetwerk, de aanverwante (financiële) dienstverleners en tussenpersonen. Rechtsgronden: b / e;
 • b. Klachten en vragen daaromtrent behandelen. Rechtsgrond: b;
 • c. Een marktonderzoek en klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren om ons management, onze merken, diensten en producten te verbeteren en om een overzicht te maken van de wensen van klanten. Rechtsgrond: e;
 • d. De klanten benaderen door hen aanbiedingen, uitnodigingen voor evenementen, informatie, enquêtes of andere commerciële informatie aan te bieden per e-mail, sms, post of telefoon. U hebt in dat kader steeds de mogelijkheid om u uit te schrijven of uw toestemming in te trekken indien de verwerking daarop gebaseerd is. Voor elke vorm van communicatie geven we aan wat u kunt doen. Rechtsgronden: a / e;
 • e. De inhoud van onze communicatie met u verbeteren door die af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren. Rechtsgrond: a;
 • f. Voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, de bestrijding van belastingfraude, de naleving van de bank- en financiële regelgeving, het beantwoorden van officiële verzoeken van gerechtelijke autoriteiten …), geschillen beslechten en onze rechten beschermen. Rechtsgronden: c / d / e;
 • g. Informatie groeperen en analyseren ten opzicht van de bij ons bekende klantgegevens om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk af te stemmen op uw voorkeuren. Rechtsgrond: a;
 • h. Beslissen of een kredietovereenkomst of overeenkomst voor financiële leasing kan worden afgesloten. Wij zijn namelijk wettelijk verplicht om uw kredietwaardigheid te beoordelen, evenals uw vermogen om aan uw contractuele verplichtingen te voldoen. Die evaluatie kan met name worden uitgevoerd op basis van profilering (geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens). Het resultaat van die verwerking zal doorslaggevend zijn voor de aanvaarding of weigering van de aanvraag van een krediet of financiële leasing. De klant heeft altijd het recht om in het kader van die beslissing aan CA Auto Bank op het adres privacy.belux@ca-autobank.com een menselijke tussenkomst te vragen en om zijn standpunt kenbaar te maken en het besluit dat het resultaat is van de geautomatiseerde verwerking van zijn gegevens te betwisten. Rechtsgrond: a/b/c;
 • i. Uw gegevens doorgeven aan derden voor hun eigen marketingcommunicatie: Rechtsgrond: a. Persoonsgegevens die van u worden verzameld in het kader van een consumentenkredietovereenkomst mogen nooit aan derden worden overgedragen voor direct-marketingdoeleinden, ook al hebt u daarvoor uw toestemming gegeven.

5. DERDEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ DE VERWERKING

5.1 In sommige gevallen communiceert CA Auto Bank uw persoonsgegevens aan derden, die optreden als onafhankelijke “verwerkingsverantwoordelijken”. Alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken van die derden worden overgedragen. Hieronder leggen we uit wanneer dat het geval is en waarom. De vermelde letter komt overeen met de respectieve rechtsgrond zoals vermeld in artikel 3 van deze privacyverklaring. CA Auto Bank kan gegevens delen

 • a. met de importeur van uw voertuig met wie wij samenwerken en met concessiehouders of tussenpersonen uit hun distributienetwerk. Rechtsgronden: a / b / e;
 • b. indien wij vermoeden dat er sprake is van een schending van de rechten van derden, strafbare feiten of misbruik. Wij kunnen dan persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben, aan toezichthoudende autoriteiten of aan onderzoeksinstanties. Op dezelfde manier delen wij uw gegevens mee aan de bevoegde gerechtelijke autoriteiten als de wet dat vereist. Rechtsgronden: c / d / e;
 • c. met andere afdelingen van CA Auto Bank S.p.A. voor de uitvoering van een overeenkomst met u of omwille van gemotiveerde commerciële belangen, bijvoorbeeld de organisatie van een centrale administratie of de klantenservice en de analyse van de dienst die wij aan u verlenen. Rechtsgronden: b / e;
 • d. met partijen die CA Auto Bank helpen in het kader van haar dienstverlening en die geen verwerkers zijn (het kan bijvoorbeeld gaan om accountants of (juridische) adviseurs). Rechtsgrond: e;
 • e. voor operationele doeleinden (zoals de eventuele verkoop van de bedrijfsactiviteiten of van aandelen of een herstructurering). Rechtsgrond: e;
 • f. met partijen die CA Auto Bank helpen in het kader van de ontwikkeling van (direct) marketingactiviteiten. Rechtsgrond: a.

5.2 Het verstrekken van persoonsgegevens aan bovengenoemde derden vindt alleen plaats voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en alleen voor zover dat krachtens de toepasselijke wet- en regelgeving verplicht of toegestaan is.

In het kader van consumentenkredietovereenkomsten mogen slechts bepaalde categorieën van gegevens worden overgedragen en die overdracht mag alleen aan bepaalde categorieën van derden gebeuren. Boek VII van het Wetboek van Economisch Recht geeft een volledige opsomming van alle categorieën van gegevens (gegevens met betrekking tot de identiteit, het bedrag en de duur van de kredietovereenkomst, de periodiciteit van de betalingen, de gebeurlijk toegestane betalingsfaciliteiten, de betalingsachterstanden, alsook de identiteit van de kredietgever) en van alle derden aan wie die gegevens mogen worden overgedragen (bijvoorbeeld andere vergunninghoudende kredietgevers, de Nationale Bank van België, de FSMA, kredietverzekeraars, advocaten …).

5.3 CA Auto Bank maakt tevens gebruik van de diensten van zogenaamde “verwerkers” (bijvoorbeeld hostingproviders, softwareleveranciers of partijen die acties en onderzoeken organiseren of uitvoeren voor CA Auto Bank). CA Auto Bank is verplicht om een verwerkersovereenkomst af te sluiten.

5.4. CA Auto Bank kan de gegevens in het kader van haar contractuele relaties communiceren aan organisaties in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), wat betekent dat ze onder meer kunnen worden opgeslagen in databases die worden beheerd door organisaties die handelen in naam van CA Auto Bank. Het beheer van de databases en de verwerking van gegevens zijn gekoppeld aan de doeleinden van de verwerking en gebeuren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, die een correct beschermingsniveau moet waarborgen.

Als de gegevens buiten de EER worden overgedragen, dan zal CA Auto Bank alle gepaste contractuele maatregelen nemen om een correcte bescherming van die gegevens te garanderen, waaronder contracten gebaseerd op de standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld om de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER te reglementeren.

5.5 GEGEVENSVERWERKING VOOR ITSME ®:
Dit proces omvat het gebruik van “itsme®”, itsme® is een Belgische ID-applicatie waarmee gebruikers hun identiteit kunnen bevestigen en transacties kunnen goedkeuren. Om de herkenning op afstand te kunnen uitvoeren, moet de potentiële klant al een itsme-account hebben. Identiteitsinformatie wordt verkregen door de toegang van de potentiële klant tot de applicatie en de daaruit voortvloeiende autorisatie.

De uitwisseling van informatie van de applicatie naar InfoCert, gevestigd te Piazza Sallustio 9, 00187 Rome, die optreedt als gegevensverwerker, gebeurt op een vertrouwde en betrouwbare manier.

Voor de uitvoering van het proces vertrouwt InfoCert, op eID Easy (een Ests bedrijf opgericht in 2016 en onderdeel van de InfoCert Group, die optreedt als sub-verwerker van InfoCert).

De soorten persoonsgegevens die InfoCert verwerkt binnen its-me zijn: Identificatiegegevens, Documentgegevens en Adresgegevens.

Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens in het proces is de herkenning op afstand van de klant.

U hebt het recht om van InfoCert te verkrijgen: de toegang tot uw persoonlijke gegevens, de rectificatie of wissing, de beperking van de verwerking, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

InfoCert bewaart uw gegevens in een vorm die identificatie mogelijk maakt gedurende een periode die niet langer duurt dan de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld.

U zult altijd uw rechten uitoefenen volgens de volgende artikelen: artikel 15 (Recht van inzage van de betrokkene), 16 (recht op rectificatie), 17 (Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”), 18 (Recht op beperking van de verwerking), 19 (Kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking), 20 (Recht op overdraagbaarheid van gegevens), 21 (Recht van bezwaar) en 22 (Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering) van EU-verordening 2016/679.

5.6 GEGEVENSVERWERKING VOOR DE BELGISCHE E-ID:
Dit proces omvat het gebruik van “e-ID”, de eID is een Belgische elektronisch identiteitsbewijs (met chip) waarmee u elektronische verrichtingen kan uitvoeren. Het e-ID-proces is een digitaal identiteitsschema dat is aangemeld onder de eIDAS-verordening.

De voor dit proces vereiste elementen zijn de e-ID, de door de Belgische overheid verstrekte pincode en de specifieke software die op de computer van de gebruiker is geïnstalleerd.

Na de toestemming van de potentiële klant worden de identificatiegegevens doorgegeven aan InfoCert, gevestigd te Piazza Sallustio 9, 00187 Rome, die optreedt als gegevensverwerker, om de identiteit van de gebruiker te valideren. Om het proces uit te voeren vertrouwt InfoCert op de partner Connective, die optreedt als subverwerker van InfoCert. De soorten persoonsgegevens die InfoCert verwerkt binnen de Belgische e-ID-oplossing zijn: Identificatiegegevens, Documentgegevens en Adresgegevens.

Bij de gegevensverwerking wordt geen gebruik gemaakt van AI.

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens in het e-ID proces is de herkenning op afstand van de klant.

U hebt het recht om van InfoCert toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, de rectificatie of wissing, de beperking van de verwerking, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdracht.

InfoCert bewaart uw gegevens in een vorm die identificatie mogelijk maakt gedurende een periode die niet langer duurt dan de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld.

U zult altijd uw rechten uitoefenen volgens de volgende artikelen: artikel 15 (Recht van inzage van de betrokkene), 16 (recht op rectificatie), 17 (Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”), 18 (Recht op beperking van de verwerking), 19 (Kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking), 20 (Recht op overdraagbaarheid van gegevens), 21 (Recht van bezwaar) en 22 (Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering) van EU-verordening 2016/679.

5.7 BIOMETRISCHE GEGEVENS (SELFID) – VIDEOGESPREK MET OPERATOR
De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens die u hebt verstrekt als u daarvoor toestemming hebt gegeven. In het bijzonder worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: beelden die zijn verzameld via de selfie en gegevens van een video waarin uw gezicht wordt getoond, evenals biometrische gegevens met betrekking tot uw gezichtskenmerken die zijn geëxtraheerd uit de selfie, die wordt gebruikt voor de geautomatiseerde controle. (De gezichtsbeelden worden niet opgeslagen, maar gebruikt om een biometrisch sjabloon te maken.)

Doeleinden en rechtsgrondslag van de verwerking

De persoonsgegevens worden uitsluitend verkregen en verwerkt om het identificatieproces te versnellen dat door de toepasselijke wetgeving wordt vereist met behulp van de innovatieve methoden van de gezichtsherkenningstechnologie, en om uw identiteit te verifiëren teneinde fraudebestrijdings maatregelen te implementeren en fraude en illegale activiteiten te voorkomen en/of te onderdrukken.

De rechtsgrondslag voor het verwerken van uw biometrische gegevens en video in overeenstemming met artikel 9(1)(a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of GDPR die is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming.”

Verplichte of optionele aard van de verstrekking van persoonsgegevens om de doeleinden te bereiken.

De overdracht van persoonsgegevens is noodzakelijk om de volgende handelingen uit te voeren

Identificatie met behulp van gezichtsherkenningstechnologie en het videogesprek met de operator.

De keuze voor identificatie met behulp van gezichtsherkenning houdt in dat uw identiteit wordt geverifieerd met behulp van automatische technologie, evenals de definitieve bevestiging door de operator tijdens het videogesprek. CA AUTO BANK beoordeelt met name automatisch de geldigheid van uw identiteitsbewijs en of de afbeelding op uw identiteitsbewijs overeenkomt met uw gezicht dat tijdens het videogesprek door de operator is gevalideerd.

Indien u geen toestemming geeft voor deze verwerking, kunt u contact opnemen met CA AUTO BANK en verzoeken om via een ander herkenningsmiddel geïdentificeerd te worden.

Bewaartermijn
Uw gezichtsopnamen worden niet bewaard, maar uitsluitend gebruikt om het biometrische sjabloon aan te maken.

Aangezien de verwerking van biometrische gegevens gebaseerd is op foto’s, is het noodzakelijk om twee verschillende bewaartermijnen vast te stellen, afhankelijk van het type gegevens dat wordt verwerkt, zoals hieronder aangegeven:

 1. foto’s en video’s worden 5 jaar bewaard.
 2. biometrische gegevens worden zo snel mogelijk verwijderd en worden niet langer dan 24 (vierentwintig) uur bewaard.

Het gezichtsherkenningsproces met biometrische techniek wordt uitgevoerd door Infocert S.P.A., zoals hierboven geïdentificeerd, aangewezen als de gegevensbeheerder, die in anonieme modus de beelden zal gebruiken die door u zijn geëxtraheerd uit de video en selfie en een geldige identificatie die door u is doorgegeven: het proces zal eindigen met een verificatie op plausibiliteit.

6. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

U kunt volgende rechten uitoefenen:

 • 1. het recht van toegang, dus het recht om door het Bedrijf op de hoogte te worden gebracht als uw gegevens worden verwerkt, om toegang te krijgen tot de gegevens en om een kopie van de gegevens te vragen;
 • 2. het recht op rectificatie en het recht op wissing van de gegevens, dus het recht om de rectificatie te verkrijgen van onjuiste of onvolledige gegevens, evenals het recht om gegevens te laten wissen wanneer die niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld en indien dat verzoek gerechtvaardigd is;
 • 3. het recht op beperking van de verwerking, dus het recht om te vragen om de verwerking op te schorten indien dat verzoek gerechtvaardigd is;
 • 4. het recht van gegevensoverdraagbaarheid, dus het recht om gegevens in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen om ze aan andere verwerkingsverantwoordelijken mee te delen;
 • 5. het recht van bezwaar, dus het recht om u te verzetten tegen de gegevensverwerking indien dat verzoek gerechtvaardigd is, ook wanneer de gegevens worden verwerkt voor marketingdoeleinden en profilering, indien van toepassing;
 • 6. het recht om op elk moment uw gegeven toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, zonder dat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan aangetast wordt.

De betrokkenen kunnen bovengenoemde rechten uitoefenen door een gedateerde en ondertekende brief met een kopie van beide zijden van hun identiteitskaart te sturen naar CA Auto Bank, Herrmann-Debrouxlaan 54, 1160 Oudergem of door een e-mail te sturen naar privacy.belux@ca-autobank.com

U kunt uw rechten betreffende uw persoonlijke levenssfeer enkel uitoefenen voor zover de wet dat toestaat, in die mate dat de uitvoering van de overeenkomst mogelijk moet blijven en de uitoefening van die rechten niet in strijd is met gerechtvaardigde belangen. U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, met bij uw brief alle informatie die nodig is om uw aanvraag te bestuderen.

7. BESCHERMING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen elke ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen elke vorm van verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of publicatie.

8. BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn ze langer te bewaren of wij daartoe gerechtigd zijn als daar behoefte aan is.
De opnames van de telefonische en elektronische communicatie (sms, e-mail, chatgesprekken …) die door CA Auto Bank worden gemaakt om de opleiding en controle van haar medewerkers te verzekeren, worden maximaal één maand bewaard. Dergelijke opnames die worden gemaakt om commerciële transacties of uitspraken in het kader van dergelijke communicatie met medewerkers van CA Auto Bank, kredietbemiddelaars, verzekeringstussenpersonen, callcenters of andere onderaannemers van CA Auto Bank te kunnen bewijzen, worden bewaard zolang de tijdens het gesprek gemaakte afspraken voor de rechter kunnen worden aangevochten.
Gegevens die worden verwerkt in het kader van marketing en profilering voor marketing worden door het Bedrijf bewaard vanaf het moment dat u uw toestemming geeft tot het moment dat u die intrekt. Zodra de toestemming is ingetrokken, worden de gegevens niet langer voor deze doeleinden gebruikt. Ze kunnen dan echter wel nog steeds door het Bedrijf worden bewaard, meer bepaald als dat noodzakelijk is om de belangen van het Bedrijf te beschermen in het kader van eventuele aansprakelijkheid betreffende die verwerking, tenzij de Toezichthoudende Autoriteit opheldering verschaft.
In principe zullen wij uw gegevens binnen 10 jaar na beëindiging van de dienstverlening aan u verwijderen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens langer te bewaren of wij daartoe gerechtigd zijn als daar behoefte aan is.

9. WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

9.1 Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wij zullen u op gepaste wijze op de hoogte brengen van eventuele aanpassingen. Wij raden u aan onze privacyverklaring geregeld opnieuw te raadplegen.

9.2 Onderhavige privacyverklaring werd bijgewerkt op 16 maart 2023.

10. CONTACT MET CA Auto Bank, Belgisch bijkantoor van CA Auto Bank S.p.A.

Bij vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens kunt u per post contact met ons opnemen op het adres:

CA Auto Bank
Ter attentie van de Coördinator Klachten en Privacy
Herrmann-Debrouxlaan 54
1160 Oudergem
of via e-mail op: privacy.belux@ca-autobank.com